donderdag 21 januari 2016

Gedichtenoavend ien Sneek / Gedichtenjûn 29 jan.2016

t Vries Literair tiedschrift Ensafh organiseert ien verbaand met de Nationoale Poëzieweek op 29 januoari 2016 ien Sneek de grote gedichtenoavend.

Ze stoan open veur raandverschienselen van e Vriese toal gliek Stadsvries en Nedersaksische streektoalen gliek Stellingwarfs en Grunnegs.

Dus zellen der die oavend Westerkertierder gedichten te heuren wezen.




Yn it ramt fan de Nationale Poëzieweek organisearret it Frysk literêr tydskrift Ensafh op 29-01-2016 yn de stêd Snits in grutte gedichtejûn foar dichters, poëzyleafhawwers, of gewoan komme te harkjen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten